РУХАНИ ҚҰНДЫЛЫҚТАР ҚОҒАМНЫҢ ТҰРАҚТЫ ДАМУЫНЫҢ НЕГІЗІ

Авторы

  • Серик Есентаевич Нурмуратов Doctor of Philosophy, Professor
  • Галия Курмангалиева ИФПР МОН РК

Аннотация

Аннотация. Ғылыми мақалада қазіргі қазақстандық қоғамдағы рухани құндылықтардың рөлі мен маңызы қоғамның тұрақты дамуы контекстінде ашылып көрсетіледі. Осы күрделі тақырыпқа институттың жаңа ғылыми бағдарламасы арналған және өзінің алдына қазақстандық қоғамды жаңғырту жағдайында әлеуметтік-мәдени, саяси, дүниетанымдық алғышарттарды, мәдениет пен құндылықтардың даму факторлары мен шарттарын кешенді зерттеуді және Қазақстанның тұрақты дамуы контексінде мәдениет элементтерін, рухани-адамгершілік және саяси құндылықтарды институционализациялау мәселелері бойынша тәжірибеде қолдануға бағытталған ұсынымдарды әзірлеуді алдына мақсат етіп қояды. Мақалада проблемалар ауқымы сыни талдаудан өткізіліп, ғылыми зерттеудің негізгі өзектеп отырған маңызды мәселелері көрсетіледі. Қазақстан қоғамын жаңғыртудың мәдени және құндылық негіздерін, оның жаңа цифрлық жағдайдағы тұрақты дамуын философиялық негіздеу әзірленуі және жүзеге асырылуын; дамудың типі мен деңгейі айқындалуы, құрылымы мен негізгі элементтеріне талдау жүргізілуін, республика халқының саяси мәдениетін трансформациялаудың үрдістері мен сипаты анықталуын; тұрақты даму тұжырымдамасы контексінде діни құндылықтардың мазмұны мен маңызының теориялық-әдіснамалық негіздемесі жүзеге асырылуын; қоғамның тұрақты дамуы аясында Қазақстанның мәдени-құндылықтық парадигмасын және оның рухани-адамгершіліктік дамуын зерттеулерге баса назар аударылып, оларға ғылыми талдаулар жасалатыны айтылады.

         Түйін сөздер:қоғам, мемлекет, руханилық, тарих, мәдениет, дүниетаным, жаңғыру, ұлт, құндылық, өркениет, этнос.

Библиографические ссылки

Библиография

Назарбаев, Н. 2003. ‘Тарихтолқынында’, Алматы: Атамұра. 208б.

Назарбаев, Н. 2012.‘"Қазақстан – 2050": Стратегиясы қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты’. Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә. Назарбаевтың 2012 жылғы Қазақстан халқына Жолдауы. Астана, 2012.

Назарбаев, Н. 2017. ‘Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру’, Егемен Қазақстан, 06 сәуір.

Назарбаев, Н.2019.‘Ұлы Даланың жеті қыры’.http:// www.akorda.kz.27 қыркүйек.

Тоқаев, Қ.2019.‘Сындарлы қоғамдық диалог – Қазақстанның тұрақтылығы мен өркендеуінің негізі’. Қазақстан Республикасы мемлекет басшысының Қазақстан халқына Жолдауы. Егемен Қазақстан. 06 қазан.

Тоқаев, Қ. 2020.‘Жаңа жағдайдағы Қазақстан: іс-қимыл кезеңі’. Қазақстан Республикасы мемлекет басшысының Қазақстан халқына Жолдауы.http: // www.akorda.kz.01.09.

Тоқаев, Қ. 2021.‘Тәуелсіздік бәрінен қымбат’. Егемен Қазақстан. 5 қаңтар.

Каган, М.1996.‘Философия культуры’. СПб. 415 с.

Коган, Л. 1993.‘Теория культуры’. Екатеринбург: УрГУ. 160 с.

Межуев, В.1993. ‘Культурология и философия культуры’.Культурология сегодня: Основы, проблемы, перспективы. М.: Политиздат. 216 c.

Виндельбанд, В. 1994.‘Философия культуры и трансцендентальный идеализм’ Пер. с нем. / РАН. ИНИОН. Лаб. теории и истории культуры. М.: ИНИОН. - 350 с.

Кассирер, Э.1998.‘Опыт о человеке: Введение в философию человеческой культуры’Проблема человека в западной философии. М.: Гардарика. 784 с.

Риккерт, Г. 1994. ‘О системе ценностей’. М. 363 с.

Нысанбаев, А. 2015.‘Духовно-ценностный мир народа независимого Казахстана: проблемы и перспективы’. – Алматы: Институт философии, политологии и религиоведения КН МОН РК. – 274 с.

Косиченко, А.2001.‘Влияние глобализации на культуру и ценности человека’. Аналитическое обозрение. № 4-5. 40 c.

Сарсенбаева, З. 2018.‘Этнос и ценности’. Алматы. 315 с.

‘Ценности и идеалы независимого Казахстана’2015. Алматы: Институт философии, политологии и религиоведения КН МОН РК. 322 с.

Almond,G, Verba,S.1963.‘TheCivicCulture.Political Attitudes and Democracy in Five Countries’.Princeton.

Загрузки

Опубликован

2021-04-10

Как цитировать

Нурмуратов, С. Е., & Курмангалиева, Г. (2021). РУХАНИ ҚҰНДЫЛЫҚТАР ҚОҒАМНЫҢ ТҰРАҚТЫ ДАМУЫНЫҢ НЕГІЗІ. Аль-Фараби, 73(1). извлечено от https://alfarabijournal.org/index.php/journal/article/view/522

Выпуск

Раздел

Статьи